The Khedivial brass band


The brass band of HH Khedive Abbas Hilmi II of Egypt.

الفرقة الموسيقية لحضرة الخديوي المعظم عباس حلمي الثاني.