Fouad Street


Fouad I St., Alexandria, 1945.

شارع فؤاد الأول، الإسكندرية، ١٩٤٥.